Nakúpte aspoň za 30 € a dopravu máte zadarmo! Nakúpte aspoň za 30 € a dopravu máte zadarmo!

SÚŤAŽ – Nakúp a vyhraj smart hodinky Xiaomi

Pripravili sme si pre vás veľkú vianočnú súťaž o inteligentné hodinky Xiaomi Amazfit GTS. Stačí nakúpiť na našom eshope a ste automaticky zaradený do zlosovania tejto exkluzívne ceny! Prajeme veľa šťastia. 😊


1. Usporiadateľ súťaže

Usporiadateľom súťaže je spoločnosť MAX SPORT, S.R.O., so sídlom Mlynské Luhy 76/A, 821 05 Bratislava, IČO: 31368891, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 6687/B (ďalej len „Usporiadateľ“).

2. Trvanie súťaže

Súťaž „SÚŤAŽ – Nakúp a vyhraj smart hodinky Xiaomi“ je časovo limitovaná a prebieha v dňoch od 8.12.2020 do 20.12.2020 vrátane. Usporiadateľ súťaže si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia súvisiaceho s trvaním a konaním súťaže.

3. Podmienky účasti v súťaži

Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba staršia ako 18 rokov, s plnou spôsobilosťou na právne úkony, ktorá súhlasí s podmienkami. Účasťou v súťaži vyjadruje súťažiaci svoj súhlas s pravidlami súťaže a zaväzuje sa ich plne dodržiavať. Hlavnou podmienkou zaradenia do súťaže je nákup produktov Max Sport v ľubovoľnej hodnote na webovej stránke www.maxsport.sk alebo na webovej stránke www.tvujmaxsport.cz v ohraničenom období súťaže.

4. Ceny

Usporiadateľ súťaže odovzdá výhercovi nasledujúcu Cenu/Ceny: · Xiaomi Amazfit GTS smart hodinky Cenu/Ceny budú vyžrebované naraz zo všetkých súťažiacich po ukončení súťaže. Vyplatenie výhry v hotovosti nie je možné.

5. Žrebovanie, vyhlásenie výhercov a informovanie výhercov a prevzatie výhry

Žrebovanie súťaže sa uskutoční dňa 21.12.2020 a bude prebiehať pod dohľadom 2 osôb určených Usporiadateľom. Žrebovanie je uskutočnené softwarom, ktorý je na to určený, to znamená náhodne vyberá Výhercu z databázy všetkých Súťažiacich. Výherca bude o výhre informovaný písomne v komentári pod súťažným príspevkom. Usporiadateľ si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia, či podmienky stanovené pre dané Ceny boli splnené, alebo nie. Ceny nemôžu vyhrať súťažiaci, ktorí nesplnili, aj keď iba čiastočne, podmienky stanovené pre výhru Cien. Výhercovi bude Cena odovzdaná spôsobom, ktorý si dohodne Usporiadateľ s Výhercom po jeho kontaktovaní prostredníctvom správy na Facebooku. V prípade, že bude výhra zaslaná poštou, usporiadateľ nezodpovedá za straty alebo poškodenie spôsobené Slovenskou poštou. Ak výherca do troch dní od prvého kontaktovania neprejaví súhlas s nadobudnutím výhry, vzdá sa výhry, odoprie súhlas, resp. nesplní inú podmienku podľa týchto pravidiel, výhru získava náhradník. Náhradník je vyžrebovaný ihneď po tom, čo Usporiadateľ zistil, že výherca neprejavil súhlas s nadobudnutím výhry, vzdal sa výhry, odoprel súhlas, resp. nesplnil inú podmienku podľa týchto pravidiel, a to obdobným spôsobom ako pri prvom žrebovaní Víťaza. Ak nastane rovnaká situácia aj pri prvom náhradníkovi, výhru získava náhradník vyžrebovaný v druhom poradí a postupne až náhradník v dvadsiatom piatom poradí. Do súťaže nemôžu byť zaradení zamestnanci spoločnosti, ich rodinný príslušníci a ani nijako inak spriaznené osoby. Súťaž platí iba pre B2C zákazníkov e-shopu. Nákupy uskutočnené cez IČO nebudú zaradené do záverečného zlosovania.

6. Osobné údaje

Účasťou v súťaži dáva každý súťažiaci súhlas k spracovaniu jeho osobných údajov v rozsahu, ktoré súťažiaci poskytol za účelom realizácie súťaže, jeho účasti v súťaži. Spracovanie údajov sa riadi Zásadami spracovania a ochrany osobných údajov, ktoré boli sprístupnené na Facebook stránke https://www.facebook.com/MaxSportSK/.

7. Záverečné ustanovenia

Ustanovenia týchto podmienok súťaže sa stávajú platnými a účinnými dňom ich zverejnenia na Facebook stránke https://www.facebook.com/MaxSportSK/. Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu pravidiel súťaže, na zrušenie súťaže, dĺžku trvania ako aj podmienky hry, najmä, ale nie výlučne, pravidlá žrebovania, dátum uskutočnenia žrebovania, počet výhercov, ako aj druhy výhier, ktoré budú predmetom žrebovania. Zmenu pravidiel a podmienok hry usporiadateľ zverejní na Facebook stránke https://www.facebook.com/MaxSportSK/. Usporiadateľ nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými súťažiacimi v súvislosti s neuplatnením, resp. nevyužitím výhry. Výherca nemá právny nárok na výmenu Ceny alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo akejkoľvek inej kompenzácie. Súťažiaci berie na vedomie, že výhry zo stávok a hier nie je možné podľa platných právnych predpisov vymáhať súdnou cestou. Zapojením sa do súťaže vyjadrujú súťažiaci svoj súhlas riadiť sa týmito podmienkami súťaže. Súťaž nie je v žiadnom prípade usporiadaná ani podporovaná spoločnosťou Facebook a ani za ňu Facebook nijako neručí.