Nakúpte aspoň za 30 € a dopravu máte zadarmo! Nakúpte aspoň za 30 € a dopravu máte zadarmo!

Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení v spojení s článkami 13-14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679

 

Kontaktné údaje  prevádzkovateľa osobných údajov:

BAULI SLOVAKIA & CZECH REPUBLIC s.r.o.

Mlynské Luhy 76/A

821 05, Bratislava

IČO: 31368891 

IČ DPH: SK2020353225

E-mail: maxsport@maxsportnutrition.com

(ďalej len „Prevádzkovateľ“) 

 

Spracúvanie osobných údajov prebieha v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. 4. 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracúvaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (ďalej len „Nariadenie GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonom v platnom znení (ďalej len „Zákon“).

 

1.    Pojmy

 

Prevádzkovateľ: Obchodná spol. MAX SPORT s.r.o., ktorá sama alebo spolu s ostatnými určuje účel a prostriedky spracúvania Osobných údajov a realizuje spracúvanie Osobných údajov. Prevádzkovateľ je zodpovedný za riadne a zákonné spracúvanie Osobných údajov;

 

Cookies: Krátke textové súbory, ktoré si ukladá webový alebo mobilný prehliadač dotknutej osoby. Väčšina súborov Cookies obsahuje jedinečný identifikátor, tzv. ID súboru Cookies. Jedná sa o reťazec znakov priraďovaný webstránkami a serverom tomu prehliadaču, ktorý súbor Cookies uložil. To umožňuje Webovým stránkam a serverom jednotlivé prehliadače rozlíšiť a identifikovať. Súbory Cookies sa používajú pre zlepšenie fungovania webstránok, vyhodnotenie ich návštevnosti a za účelom lepšieho cielenia marketingových aktivít. Súbory Cookies neobsahujú žiadne Osobné údaje ani žiadne osobné informácie.

 

Dotknutá osoba:  Každá fyzická osoba, ktorej Osobné údaje Prevádzkovateľ spracúva.

 

Osobný údaj: Akákoľvek informácia týkajúca sa priamo alebo nepriamo identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, najmä s odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, údaje o polohe, online identifikátor, jeden alebo viac faktorov špecifických pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby. Na účely spracúvania Osobných údajov Prevádzkovateľom sú konkrétne Osobné údaje poskytnuté fyzickou osobou (Dotknutou osobou) na vymedzené účely, uvedené v bode 4 tohto dokumentu.

 

Spracúvanie Osobných údajov: Akákoľvek operácia alebo súbor operácií, ktoré sa vykonávajú s Osobnými údajmi alebo so súbormi Osobných údajov, či už automatizovanými prostriedkami alebo bez nich, najmä získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie, zničenie bez ohľadu na to, či sa vykonáva automatizovanými prostriedkami alebo neautomatizovanými prostriedkami.

 

Sprostredkovateľ: Subjekt, ktorý zhromažďuje Osobné údaje v mene Prevádzkovateľa.

 

Kúpna zmluva: Zmluva, v ktorej Dotknutá osoba kupuje tovar (Kupujúci) a Prevádzkovateľ predáva tovar (Predávajúci). V súvislosti s týmto tovarom to znamená akýkoľvek produkt ponúkaný Prevádzkovateľom prostredníctvom Webovej stránky.

 

Účel spracúvania Osobných údajov: Dôvod, prečo sú Osobné údaje spracúvané. Účely spracúvania Osobných údajov sú opísané a identifikované nižšie v bode 4.;

 

Príjemcovia: Subjekty, ktorým sú Osobné údaje poskytnuté, ale nespracúvajú Osobné údaje v mene Prevádzkovateľa a nie sú bez ďalšej dohody s Dotknutou osobou oprávnené spracúvať Osobné údaje Dotknutej osoby.

 

Tretie krajiny: Štáty mimo Európsky hospodársky priestor, ktorého súčasťou sú predovšetkým členské krajiny Európskej únie a Island, Lichtenštajnsko a Nórsko.

 

Webová stránka: Webová stránka dostupná na https://www.maxsport.sk, maxsport@maxsportnutrition.com, cez ktorú môže Dotknutá osoba nájsť a nakúpiť Prevádzkovateľove produkty na území Slovenskej republiky a Českej republiky.

 

2.    Vymedzené kategórie Osobných údajov

 

Prevádzkovateľ a Sprostredkovateľ v nadväznosti na príslušný právny titul a účel spracúvania (kúpna zmluva alebo/a priamy marketing) spracúvajú nasledujúce Osobné údaje, respektíve kategórie Osobných údajov:

 1. identifikačné a adresné údaje: napr. meno, priezvisko, doručovacia alebo iná kontaktná adresa;
 2. elektronické kontaktné údaje: napr. telefónne číslo, e-mailová adresa;
 3. iné elektronické údaje: IP adresa, Cookies;
 4. ďalšie Osobné údaje spojené so zmluvným vzťahom: číslo bankového účtu, história objednávok;

 

3.    Aký je pôvod Osobných údajov

 

Prevádzkovateľ spracúva údaje, ktoré Dotknutá osoba poskytne napr. pri objednávke tovaru Prevádzkovateľa, registrácii používateľského účtu, komunikácii s Prevádzkovateľom alebo prihlásením k odberu newsletterov. Ide o údaje uvedené v bode 2 a to :

 • identifikačné a adresné údaje;
 • elektronické kontaktné údaje;
 • ďalšie Osobné údaje spojené so zmluvným vzťahom.

Vo všetkých týchto prípadoch Dotknutá osoba poskytne Osobné údaje osobne, slobodne a dobrovoľne. Prevádzkovateľ získava aj iné údaje, ktoré získava automaticky na základe prehliadania Webovej stránky Dotknutou osobou a/alebo iným zákazníkom. Poskytnuté alebo viditeľné Osobné údaje, z ktorých jasne identifikujeme Dotknutú osobu rozlišujeme od elektronických údajov, napr. IP adresa, vyhľadávacie dotazy a kód http alebo kód odozvy https, súbory Cookies, ktoré neobsahujú zjavné Osobné údaje Dotknutej osoby, ale prostredníctvom týchto elektronických údajov je možné identifikovať používateľa - fyzickú osobu konkrétnej adresy IP. Tieto elektronické údaje môžu zanechať stopy, ktoré sa môžu použiť najmä v kombinácii s jedinečnými identifikátormi alebo inými informáciami na profilovanie Dotknutej fyzickej osoby a na jej/jeho identifikáciu. 

 

4.    Právne a zákonné účely spracúvania Osobných údajov

 

Vaše Osobné údaje môžu byť/sú spracúvané len z nasledujúcich zákonných dôvodov:

 

4.1 Plnenie kúpnej zmluvy

Plnenie kúpnej zmluvy, ktorej je Dotknutá osoba zmluvnou stranou a úkonov, ktoré predchádzajú uzatvoreniu kúpnej zmluvy s potenciálnym zákazníkom na žiadosť Dotknutej osoby pred uzavretím zmluvy.

Tieto účely taktiež zahŕňajú:

-          Správa zákazníckeho účtu ;

-          Správa zákazníkov (napr. komunikácia so zákazníkmi, hodnotenie spokojnosti, publikácia recenzií, spracúvanie podnetov, sťažností a reklamácií zákazníkov a pod.) ;

-          Účtovné a daňové účely ;

Spracúvanie je vykonané v súlade so zákonom na účely plnenia Kúpnej zmluvy, ktorej je Dotknutá osoba zmluvnou stranou (kupujúci), alebo na účely jednotlivých úkonov na žiadosť Dotknutej osoby pred uzavretím zmluvy v rámci predzmluvného vzťahu.

V súvislosti s týmto účelom Prevádzkovateľ uvádza nasledovné. V prípade využitia služieb nákupu cez e-shop Prevádzkovateľa platí, že Dotknutá osoba v pozícií kupujúceho poskytne Prevádzkovateľovi v pozícií predávajúceho svoje meno a priezvisko, adresu bydliska alebo inú doručovaciu adresu vrátane PSČ, číslo telefónu, mailovú adresu realizovaním objednávky tovaru na Webovej stránke Prevádzkovateľa. Číslo bežného účtu poskytne Dotknutá  osoba v prípade nákupu cez platobnú bránu. Dotknutá osoba poskytuje Osobné údaje dobrovoľne a slobodne. Bez ich poskytnutia nie je možné uzatvoriť kúpnu zmluvu a splniť povinnosti z tejto vyplývajúce. Účelom spracúvania Osobných údajov je vystavenie daňového dokladu, predzmluvné vzťahy, identifikácia Dotknutej osoby, potvrdenie objednávky (telefonicky alebo prostredníctvom elektronickej pošty), doručenie tovaru, registrácia v internetovom obchode na Webovej stránke. Dotknutá  osoba je povinná poskytnúť správne a pravdivé Osobné údaje, a to dobrovoľne. Právnym základom spracúvania Osobných údajov je plnenie kúpnej zmluvy.

 

4.2 Marketingové a reklamné aktivity, ku ktorým patria aj:

 

-          Zasielanie informačných newsletterov a ponuka našich produktov či služieb ;

-          Priamy marketing a tvorba identifikovateľného obsahu a reklamy ;

-          Zlepšovanie kvality našich produktov a služieb, analýza návštevnosti Webovej stránky a Vášho správania sa na webe ;

 

Prevádzkovateľ spracúva Osobné údaje Dotknutých osôb na účely zľavových programov, na účely odoberania newslettru, čo sa považuje za priamy marketing, a na účely prieskumu verejnej mienky výlučne po poskytnutí jasného a dobrovoľného súhlasu Dotknutej osoby v súlade s § 13 ods. 1 písm. a) Zákona a podľa čl. 6 Nariadenia GDPR. Dotknutá osoba prejaví svoj súhlas alebo nesúhlas so spracúvaním Osobných údajov zaškrtnutím príslušného políčka na Webovej stránke a/alebo pri   svojej registrácii alebo pri objednávke tovaru na Webovej stránke alebo iným vhodným spôsobom. V prípade, že Dotknutá osoba nezaškrtne políčko súhlasu, Prevádzkovateľ nie je oprávnený spracúvať Osobné údaje pre účely marketingu a prieskumu verejnej mienky. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek po poskytnutí súhlasu so spracúvaním jej Osobných údajov pre účely marketingu alebo prieskumu verejnej mienky, tento súhlas odvolať. Prevádzkovateľ ihneď zabezpečí, aby sa Osobné údaje Dotknutej osoby pre dané účely nespracúvali. Osobné údaje poskytnuté do momentu odvolania súhlasu budú z informačných systémov marketingu a prieskumu verejnej mienky vymazané s prihliadnutím na právo Dotknutej osoby byť zabudnutý/á. Právnym základom spracúvania Osobných údajov je prejav súhlasu.

 

4.3    Súbory Cookies:

 

Vďaka súborom Cookies web uchováva informácie o vašich krokoch a preferenciách (napríklad prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a ďalšie nastavenia zobrazenia) na určité časové obdobie, takže ich nemusíte znova zadávať pri ďalšej návšteve Webovej stránky alebo pri prehliadaní jej jednotlivých stránok.

Spracúvanie súborov Cookies je možné oddeliť podľa času platnosti na:

 • dočasné cookies (tzv. session cookies), ktoré zostávajú uložené v prehliadači Dotknutej osoby len do doby, kým on/ona zatvorí prehliadač,
 • trvalé cookies (tzv. persistent cookies), ktoré zostávajú dlhodobo uložené v prehliadači Dotknutej osoby, kým neuplynie ich životnosť alebo kým ich Dotknutá osoba manuálne neodstráni (doba uloženia súborov cookies v prehliadači Dotknutej osoby závisí na nastavení samotných cookies a nastavení prehliadača Dotknutej osoby). Pomáhajú webovej stránke zapamätať si nastavenia vašej stránky a tiež to, ako ste stránku prispôsobili. Umožňujú nám zhromažďovať a spracovávať anonymné súhrnné informácie na štatistickú analýzu, čo nám pomáha pochopiť, ako používatelia používajú našu Webovú stránku a jej jednotlivé prvky. Tieto údaje môžeme použiť na následné zlepšenie štruktúry Webovej stránky.

A podľa funkcií na:

 • esenciálne, ktoré sú nevyhnutné pre funkčnosť  Webovej stránky,
 • preferenčné, ktoré umožňujú, aby si naša Webová stránka zapamätala informácie, ktoré menia správanie Webovej stránky (napr. preferovaný jazyk alebo región, kde sa nachádzate), tieto Cookies nie sú nevyhnutne nutné pre fungovanie Webovej stránky Prevádzkovateľa, ale zvyšujú funkčnosť a praktickosť jej používania,
 • analytické, ktoré nám pomáhajú analyzovať skúsenosti Dotknutej osoby na Webovej stránke Prevádzkovateľa (tzv. User Experience = používateľský zážitok) a vďaka ktorým sme schopný porozumieť ako Dotknutá osoba používa Webovú stránku Prevádzkovateľa.

Prevádzkovateľ nepoužíva také súbory Cookies tretích osôb, ktoré prehliadajú viacero webových stránok za účelov poskytnutia reklamy Dotknutej osobe alebo poskytnutia identifikovateľného obsahu Dotknutej osobe. Prevádzkovateľ potrebuje jasný a dobrovoľný súhlas Dotknutej osoby v súlade s § 13 ods. 1, ods. a) zákona a čl. 6 nariadenia o GDPR. Všetky informácie o súboroch Cookies a zásadách týkajúcich sa súborov Cookies sú umiestnené na Webových stránkach Prevádzkovateľa ako aj spôsob odvolania a zrušenia poskytnutého súhlasu s používaním Cookies.

 

5.    Ako dlho sú Osobné údaje spracúvané?

 

Osobné údaje Dotknutej osoby sú spracúvané:

 • po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi  Dotknutou osobou a Prevádzkovateľom a uplatňovania nárokov z týchto zmluvných vzťahov (na účely vymáhania akýchkoľvek škôd a iných nárokov po dobu najviac troch (3) rokov);
 • po dobu nevyhnutnú k plneniu právnej povinnosti Prevádzkovateľa (účtovné doklady po dobu maximálne päť (5) rokov, daňové doklady po dobu maximálne desať (10) rokov);
 • po dobu trvania oprávneného záujmu Prevádzkovateľa (zasielanie newsletterov za predpokladu, že Dotknutá osoba udelila súhlas (najviac dva (2) roky od prijatia newslettru);

 

Prevádzkovateľ je povinný splniť všetky svoje zákonné povinnosti a spracúvať Osobné údaje iba v primeranom čase.

 

6. Komu sú Osobné údaje sprístupnené?

 

Prístup k Osobným údajom Dotknutej osoby môžu mať tieto kategórie partnerov Prevádzkovateľa (Sprostredkovatelia a / alebo Príjemcovia) a možno ich rozdeliť do nasledujúcich skupín:

 • Poskytovatelia prepravy tovaru – Sprostredkovatelia s platnou zmluvou s Prevádzkovateľom
 • Poskytovatelia účtovného a daňového poradenstva - Sprostredkovatelia s platnou zmluvou s Prevádzkovateľom
 • Poskytovatelia IT služieb a hostingu (cloud computing) - Sprostredkovatelia s platnou zmluvou s Prevádzkovateľom
 • Poskytovatelia zabezpečenia a integrity našich služieb a webstránok - Príjemcovia
 • Poskytovatelia analytických služieb - Sprostredkovatelia s platnou zmluvou s Prevádzkovateľom
 • Poskytovatelia platobných brán (poskytovatelia platobných kariet) - Príjemcovia
 • Poskytovatelia právnych služieb, advokáti – Sprostredkovatelia s platnou zmluvou s Prevádzkovateľom

 

Prevádzkovateľ vstupuje do kontraktu so Sprostredkovateľmi s opatrnosťou. Počas obdobia pred podpísaním zmluvy so Sprostredkovateľom Prevádzkovateľ dbá na jeho odbornú, technickú, organizačnú a personálnu spôsobilosť a jeho schopnosť zaručiť bezpečnosť spracúvaných Osobných údajov a zabezpečiť ochranu  práv Dotknutých osôb. 

 

7. Sú Osobné údaje predávané mimo EÚ?

 

Prevádzkovateľ bude poskytovať v prípade nutnosti Osobné údaje v rámci štátov Európskej únie, nakoľko prenos Osobných údajov do členských štátov Európskej únie Zákon a Nariadenie GDPR plne zaručuje bez obmedzenia. Počas tohto obdobia (podľa bodu 5 tohto dokumentu Zásad ochrany osobných údajov) poskytuje Prevádzkovateľ Osobné údaje iba na území Slovenskej a Českej republiky. Prevádzkovateľ neprenáša Osobné údaje Dotknutých osôb mimo EÚ a Európsky hospodársky priestor.

 

8. Akým spôsobom sú Osobné údaje spracúvané?

 

Osobné údaje sú spracúvané manuálne i automatizovane. O všetkých činnostiach spracúvania vedie Prevádzkovateľ riadne záznamy v súlade so Zákonom. Dotknutá osoba nie je  predmetom žiadneho rozhodnutia založeného výhradne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania, ktoré by mohli viesť k nezákonnému spracúvaniu alebo by mohli spôsobiť porušenie práv Dotknutej osoby. Prevádzkovateľ nevytvára profily z Osobných údajov Dotknutej osoby za účelom rozboru alebo predvídania preferencií, záujmov, ekonomickej situácie, spoľahlivosti, miesta, kde sa nachádza alebo pohybu Dotknutej osoby.

 

9. Aké sú základné práva Dotknutých osôb ?

 

1.    Právo prístupu k Osobným údajom:

Dotknutá osoba má právo byť informovaná pred spracúvaním Osobných údajov ako aj kedykoľvek počas spracúvania jej/jeho Osobných údajov o skutočnosti, či sa spracúvajú jej/jeho Osobné údaje, ak áno, rozsah a kategórie jej/jeho Osobných údajov, účel spracúvania, identifikáciu Príjemcu, o dobe spracúvania ako aj o ostatných právach ako sú nižšie menované (právo na výmaz a likvidáciu, právo na opravu).

Dotknutá osoba má právo žiadať potvrdenie o vyššie uvedenej skutočnosti. Prvé potvrdenie nie je spoplatnené a bude Dotknutej osobe poskytnuté spôsobom a formou podľa jej/jeho požiadavky. Každé ďalšie potvrdenie bude za poplatok 5  Eur. Potvrdenie bude Prevádzkovateľom poskytnuté len pokiaľ uvedené nemá nepriaznivé dôsledky pre práva iných fyzických osôb.

 

2.    Právo na informácie Dotknutej osoby, ak tieto neboli  získané od Dotknutej osoby:

Dotknutá osoba má právo byť informovaná pred spracúvaním Osobných údajov Prevádzkovateľom, ak tieto Osobné údaje nezískal priamo od Dotknutej osoby o osobe Prevádzkovateľa, o rozsahu a kategóriách jej/jeho Osobných údajov, účele ich spracúvania, identifikáciu Príjemcu, identifikáciu zdroja, od ktorého získal Osobné údaje Dotknutej osoby, dobe ich uchovávania ako aj ostatných právach ako sú nižšie menované (právo na výmaz a likvidáciu, právo na opravu).

Informácie budú poskytnuté v lehote najneskôr do 1 mesiaca po získaní Osobných údajov alebo v čase prvej komunikácie s Dotknutou osobou, ak sa Osobné údaje majú použiť na komunikáciu s ňou.

V prípade, ak má Prevádzkovateľ úmysle použiť Osobné údaje v súvislosti na iný účel ako ten, na ktorý boli získané, je povinný Dotknutej osobe poskytnúť informácie o tejto skutočnosti a požiadať ju/jeho o súhlas s týmto novým účelom spracúvania jej/jeho Osobných údajov.

 

3.    Právo na opravu:

Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opraví nesprávne Osobné údaje Dotknutej osoby, prípadne doplní neúplné Osobné údaje. Dotknutá osoba má rovnako právo a možnosť aktualizovať alebo žiadať opraviť jej/jeho Osobné údaje priamo v on-line režime na Webovej stránke internetového obchodu Prevádzkovateľa, po svojom prihlásení v účte Dotknutej osoby.

 

4.    Právo na výmaz:

Dotknutá osoba má právo, aby Prevádzkovateľ vymazal jej/jeho Osobné údaje bez zbytočného odkladu. Túto povinnosť má Prevádzkovateľ za podmienky, ak

-          Osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý boli získané alebo spracúvané

-          Dotknutá osoba odvolá súhlas, ktorý dala Prevádzkovateľovi

-          Dotknutá osoba namieta spracúvanie a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie Osobných údajov

-          Osobné údaje sa spracúvajú nezákonne.

Uvedené neplatí, ak je spracúvanie Osobných údajov potrebné na uplatnenie právneho nároku Prevádzkovateľa.

 

5.    Právo na obmedzenie spracúvania:

Dotknutá osoba má právo na to, aby Prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie Osobných údajov, ak

-          Dotknutá osoba namieta správnosť Osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho Prevádzkovateľovi overiť správnosť Osobných údajov,

-          spracúvanie Osobných údajov je nezákonné a Dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,

-          Prevádzkovateľ už nepotrebuje Osobné údaje na účel spracúvania Osobných údajov, ale potrebuje ich Dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku, alebo

-          Dotknutá osoba namieta spracúvanie Osobných údajov, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane Prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi Dotknutej osoby.

 

V prípade obmedzenia, okrem uchovávania môže Osobné údaje Prevádzkovateľ spracúvať len so súhlasom Dotknutej osoby alebo na účel uplatnenia právneho nároku. O zrušení obmedzenia spracúvania Osobných  údajov je Prevádzkovateľ povinný informovať  Dotknutú osobu.

 

6.    Právo namietať spracúvanie:

Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie jej/jeho Osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa jej/jeho konkrétnej situácie, pokiaľ si ona/on nie je istá/istý zákonnosťou spracúvania podľa ustanovenia  § 13 ods. 1 písm. f) (týkajúce sa oprávnených záujmov Prevádzkovateľa) vrátane profilovania založeného na danom ustanovení. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať Osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie Osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami Dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku.

 

Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie Osobných údajov, ktoré sa jej/jeho týkajú, na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom. Ak Dotknutá osoba namieta spracúvanie Osobných údajov na účel priameho marketingu, Prevádzkovateľ ďalej Osobné údaje na účel priameho marketingu nesmie spracúvať.

 

7.    Právo Dotknutej osoby podať návrh na začatie konania podľa § 100 Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane Osobných údajov

 

Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania o preverenie, či sa jej/jeho Osobné údaje spracúvajú zákonne a bezpečne. Konanie sa začína na návrh Dotknutej osoby alebo osoby, ktorá tvrdí, že je priamo Dotknutá na svojich právach.

 

Prevádzkovateľ upozorní Dotknutú osobu o jej/jeho právach pri prvom kontakte s ňou a v prípade, že jej/jeho Osobné údaje získal od tretej osoby, túto skutočnosť jej/mu bezodkladne oznámi, vyžiada si súhlas a o právach ju/jeho informuje.

 

V prípade, ak Prevádzkovateľ  spracúva Osobné údaje Dotknutej osoby na základe poskytnutého  súhlasu, má Dotknutá osoba  právo kedykoľvek tento súhlas odvolať.

 

Dotknutá osoba má právo podať sťažnosť u dozorujúceho orgánu, ktorým je Úrad pre ochranu Osobných údajov, so sídlom Hraničná 4826/12, 820 07 Ružinov, Slovenská republika, tel.: 02/323 132 14, web: dataprotection.gov.sk/uoou

 

11. Záver

 

Právne predpisy i naša obchodná stratégia a s ňou súvisiace spôsoby spracúvania Osobných údajov Dotknutej osoby sa môžu meniť. Ak sa tieto zásady rozhodneme aktualizovať, umiestnime zmeny na Webovej stránke a budeme Vás vhodným spôsobom o týchto zmenách informovať. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že v súlade so Zákonom a GDPR spracúva a bude spracúvať Osobné údaje Dotknutých osôb v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje Zákonu ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať.