Všeobecné pravidlá súťaží

Všeobecné pravidlá súťaže na Facebooku

 

Usporiadateľ súťaže:

MAX SPORT s.r.o., Bartoškova 7, 831 04 Bratislava, IČO: 31368891, IČ DPH: SK2020353225, spoločnosť je zapísaná OR OS Bratislava, oddiel Sro, vložka: 6687/B.


Miesto priebehu súťaže:

Súťaž prebieha spoločne na území Slovenská republiky prostredníctvom sociálnej siete FACEBOOK (ďalej len "miesto konania súťaže").

 

Podmienky účasti v súťaži :


Súťažiacim sa môže stať iba fyzická osoba s doručovacou adresou na území Slovenskej republiky, ktorá je registrovaná na sociálnej sieti FACEBOOK (www.facebook.com), má po celú dobu súťaže aktívny svoj FACEBOOK účet a splní stanovené pravidlá súťaže (ďalej len "súťažiaci"). Súťažiaci sa zaväzujú dodržiavať všetky pravidlá používania siete FACEBOOK uvedené na www.facebook.com/terms.php. Hlasujúci má po celú dobu súťaže aktívny účet FACEBOOK.

 

Ďalšie dôležité podmienky Súťaže:

Usporiadateľ súťaže je oprávnený jednostranne bez náhrady zmeniť pravidlá súťaže v priebehu jej trvania, promočnú akciu skrátiť, odložiť, prerušiť alebo úplne zrušiť.

 

Účasť v súťaži ani výhry nie je možné vymáhať právnou cestou ani alternatívne plniť v peniazoch.


Prípadné námietky s priebehom súťaže je možné organizátorovi zaslať písomne na poštovú adresu uvedenú v týchto pravidlách do 3 pracovných dní od ukončenia súťaže. Námietky podané neskôr nebudú brané do úvahy.

 

Osoby nespĺňajúce podmienky účasti v súťaži alebo konajúce v rozpore s pravidlami nebudú do súťaže zaradené. Ak sa ukáže, že táto osoba sa aj napriek uvedenému stala výhercom, napríklad v dôsledku duplicity FACEBOOK účtov, nemá nárok na výhru.

 

Usporiadateľ si vyhradzuje právo bez udania dôvodu vylúčiť účastníka, ktorého správanie či profil FACEBOOK vykazuje známky nekalého alebo podvodného konania (napr.: duplicitné účty FACEBOOK).


Usporiadateľ si ďalej vyhradzuje právo vylúčiť účastníka súťaže, ktorého správanie či FACEBOOK profil odporuje pravidlám sociálnej siete FACEBOOK. V prípade zistenia tohto porušenia, či v prípade podozrenia bude taký účet nahlásený ako podvodný a prípadné vydanie výhry bude pozastavené až do vyjadrenia správcu alebo zodpovedného pracovníka spoločnosti FACEBOOK.

 

Usporiadateľ súťaže neručí za akékoľvek technické problémy v súvislosti s účasťou v akcii (predovšetkým funkčnosť siete FACEBOOK). Usporiadateľ ďalej neručí za doručenie správy, ktorým bude zasielaná informácia o výhre a za doručenie výhry zaslané prostredníctvom doručovateľa poštových služieb.


Zo súťaže sú vylúčení všetci zamestnanci usporiadateľa a organizátora súťaže, a osoby im blízke a ostatné spolupracujúce právnické a fyzické osoby podieľajúce sa na tejto súťaži vrátane ich zamestnancov a osôb im aj ich zamestnancov blízkych. V prípade, že sa niektorá z týchto osôb stane výhercom, výhra jej nebude odovzdaná a prepadá v prospech usporiadateľa súťaže.

 

Ochrana osobných údajov

Účasťou v súťaži každý účastník súťaže dáva usporiadateľovi súťaže, v súlade s ustanovením § 11 a nasl. zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon o OOÚ“) dobrovoľne súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, adresa, PSČ, telefónne číslo a e-mailová adresa, fotografia, vek, pohlavie za účelom preverenia platnej účasti účastníka súťaže v súťaži, odovzdania výhry zo súťaže účastníkovi súťaže. Súhlas platí na dobu 1 rok, po uplynutí ktorého budú poskytnuté osobné údaje zlikvidované v súlade s ustanovením § 17 ods. 1 zákona o OOÚ. Účastník súťaže dáva súhlas so zverejnením osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, prípadne neúplná adresa bydliska (obec) na facebooku (alebo webovej stránke usporiadateľa súťaže). Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. Cezhraničný prenos do tretích krajín sa neuskutočňuje. Osobné údaje sa budú poskytovať iba tretím stranám na základe osobitných predpisov napr. daňový úrad, Slovenská obchodná inšpekcia. Účastník súťaže má právo písomnou formou na adrese sídla usporiadateľa súťaže, alebo osobne odvolať svoj súhlas udelený podľa ods. 1. a 2. tohto článku., inak zanikne po uplynutí jedného roka ako je hore uvedené. V zmysle ustanovenia § 28 zákona o OOÚ má účastník súťaže právo prístupu k údajom, ktoré sa ho týkajú, a právo ich opraviť, doplniť, zablokovať alebo požadovať ich likvidáciu, ako aj právo na ospravedlnenie, peňažné zadosťučinenie alebo peňažnú náhradu, ak bolo jednaním usporiadateľa porušené právo účastníka súťaže na ľudskú dôstojnosť, osobnú česť, dobrú povesť či právo na ochranu mena. Odvolanie súhlasu je účinné okamihom doručenia usporiadateľovi súťaže a má za následok stratu nároku na odovzdanie výhry, ak bude doručené pred jej odovzdaním.

Táto súťaž nie je nijako sponzorovaná, spravovaná alebo pridružená k elektronickej sociálnej sieti FACEBOOK. Účastník súťaže je uzrozumený s tým, že poskytuje svoje informácie organizátorovi a usporiadateľovi súťaže a nie elektronickej sociálnej sieti FACEBOOK.