Ochrana osobných údajov

 

Ochrana osobných údajov

 

Prevádzkovateľ e-shopu na stránke Max Sport.sk, spoločnosť Max Sport s.r.o. uchováva osobné údaje poskytnuté Kupujúcim výlučne za účelom plnenia a dodatočného potvrdenia podmienok Kúpnej zmluvy, za účelom spracovania elektronickej objednávky, realizácie dodávky, zúčtovania platieb a k nevyhnutnej komunikácii medzi zmluvnými stranami na dobu 10 rokov.

 

Prevádzkovateľ e-shopu na stránke Max Sport.sk, spoločnosť Max Sport s.r.o. nevydá údaje Kupujúceho tretím osobám, s výnimkou subdodávateľov, sprostredkovateľov Predávajúceho, aj to len tie údaje, ktoré sú nevyhnutné pre úspešné uskutočnenie dodávky. Predávajúci postupuje pri zaobchádzaní s osobnými údajmi Kupujúceho v súlade s ustanoveniami zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. Objednaním tovaru prostredníctvom E-shopu na webovej stránke maxsport.sk. kupujúci potvrdzuje, že svoje osobné údaje poskytol Predávajúcemu dobrovoľne a súhlasí s ich spracúvaním v evidencii Predávajúceho, pokiaľ nie sú v rozpore s právnymi predpismi, a tiež so sprístupňovaním a poskytovaním údajov tretím osobám a štátnym inštitúciám za podmienok a v rozsahu ustanovenom právnymi predpismi.

 

Kupujúci súhlasí so spracovaním, sprístupnením a použitím svojich osobných údajov za účelom priameho marketingu Predávajúceho po dobu desiatich rokov. Kupujúci má na základe bezplatnej písomnej žiadosti právo u Predávajúceho namietať voči spracúvaniu svojich osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu a žiadať ich likvidáciu.

 

Kupujúci súhlasí s tým, aby Predávajúci poveril spracúvaním osobných údajov sprostredkovateľa.

 

Kupujúci prehlasuje, že všetky ním uvedené údaje poskytol dobrovoľne a že tieto údaje sú pravdivé. Kupujúci prehlasuje, že si je vedomý dôsledkov uvedenia nepravdivých údajov, obzvlášť skutočnosti, že by takéto konanie mohlo byť klasifikované ako trestný čin.

 

Chránime vaše údaje

 

Všetky údaje našich zákazníkov sú chránené proti akémukoľvek zneužitiu. Tieto dáta uchovávame na serveroch, ktoré sú technicky zabezpečené.

 

Vaše osobné údaje, ktoré uvediete pri nákupe sú dôverné a v žiadnom prípade nebudú poskytnuté tretím stranám. Osobné údaje budú použité len pre nevyhnutné úkony spojené s vybavením objednávky. Databázu osobných údajov chránime pred ich poškodením, zničením, stratou a zneužitím.

Pri registrácii a nakupovaní je potrebné poskytnúť nasledovné informácie o Vás:

 

 

Vaše osobné údaje nezverejňujeme, nesprístupňujeme, neposkytujeme žiadnym iným subjektom, s výnimkou organizácií, s ktorými je spolupráca nevyhnutná pre správne vybavenie Vašej objednávky, najmä banky (v niektorých prípadoch poskytnutie Vášho mena) a doručovateľské služby (adresa na dodanie). Tieto údaje sú poskytnuté jednorazovo pre vybavenie konkrétnej objednávky.

Registráciou nám udeľujete súhlas so spracovaním svojich osobných údajov uvedených v objednávke za účelom vybavenia objednávky a dodania tovaru, a to na dobu nevyhnutnú na plnenie zmluvy. V súlade s ustanovením § 28 zákona č.122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov máte právo požadovať informáciu o spracovaní vašich osobných údajov, a zoznam osobných údajov, ktoré sú predmetom spracovania, právo na opravu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, právo na likvidáciu osobných údajov, ak účel ich spracovania skončil, právo na základe bezplatnej písomnej žiadosti namietať voči využívaniu svojich osobných údajov na marketingové účely.

Na písomnú žiadosť zákazníka budú osobné údaje vymazané a Max Sport, s.r.o. ich nebude ďalej spracovávať.Pokiaľ máte záujem o odstránenie všetkých osobných údajov, kontaktujte nás na emailovej adrese petro@maxsport.sk   s touto žiadosťou. Bezodkladne odstránime všetky osobné či citlivé údaje.

 

 

Kontaktná adresa

Max Sport, s.r.o.
Kaštieľska 21
821 05 Bratislava

Emailová adresa: petro@maxsport.sk