Ochrana osobných údajov

 

Ochrana osobných údajov

 

Prevádzkovateľ e-shopu na stránke http://maxsport.sk/sk/e-shop, spoločnosť MAX SPORT s.r.o., IČO 31368891, Bartoškova 7, 831 04 Bratislava spracúva osobné údaje poskytnuté Kupujúcim v  rozsahu výlučne za účelom plnenia a dodatočného potvrdenia podmienok Kúpnej zmluvy, za účelom spracovania elektronickej objednávky, realizácie dodávky, zúčtovania platieb a k nevyhnutnej komunikácii medzi zmluvnými stranami po dobu vyžadovanú podľa osobitných predpisov. Osobné údaje nebudú zverejňované a ani nebude dochádzať k prenosu do tretích krajín.

 

Prevádzkovateľ e-shopu na stránke http://maxsport.sk/sk/e-shop, spoločnosť MAX SPORT s.r.o. poskytuje údaje Kupujúceho tretím osobám ako napríklad za účelom doručenia Slovenskej pošte, kuriérom alebo na základe osobitných zákonov Slovenskej obchodnej inšpekcie, daňovým úradom a ďalším tretím stranám na základe osobitných predpisov. Predávajúci postupuje pri zaobchádzaní s osobnými údajmi Kupujúceho v súlade s ustanoveniami zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z. (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“).

 

Objednaním tovaru prostredníctvom e-shopu na webovej stránke http://maxsport.sk/sk/e-shop  kupujúci potvrdzuje, že svoje osobné údaje poskytol Predávajúcemu dobrovoľne. Kupujúci zodpovedá za pravdivosť poskytnutých osobných údajov. 

 

Kupujúci ako dotknutá osoba má právo vyžadovať:

a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,

b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod; pri vydaní rozhodnutia podľa odseku 5 je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,

c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie,

d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

e) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

f) likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,

g) likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,

h) blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby v § 28 a nasl. zákona o ochrane osobných údajov.